พลาสเตอร์เจลจากกกกะเม็งเพื่อยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นสาเหตุของการอักเสบในแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา แสงสุรินทร์, ณฐนนท ลีประโคน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้ศึกษาประสิทธิภาพของกกกะเม็งในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus โดยการสกัดฟลาโวนอยด์จากกกกะเม็งด้วยวิธีการแบบหมัก (Maceration) โดยใช้ 95 % เอทานอลเป็นตัวทำละลาย สามารถวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ทั้งหมดในสารสกัดจากกะเม็งโดยวิธีของ aluminum chloride colorimetric method นำค่าที่ได้ไปคำนวณกับกราฟมาตรฐานเควอซิติน ซึ่ง สารสกัดหยาบกกกะเม็งมีความเข้มข้นเท่ากับ 15.19 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm) อีกทั้งยังได้หาค่าปริมาณความเข้มข้นที่ต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus (ค่า MIC) พบว่า มีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus (ค่า MIC) ของสารสกัดหยาบกกกะเม็งในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus เท่ากับ 1.56 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบกกกะเม็งในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus โดยวิธี Disc diffusion method โดยมี Inhibition Zone เฉลี่ยเท่ากับ 21.47 ± 0.05 มิลลิเมตร และยังสามารถผลิต พลาสเตอร์เจลจากสารสกัดหยาบกกกะเม็งได้

พบว่าในกะเม็งมีสารประกอบฟลาโวนอยด์เป็นองค์ประกอบ โดยพบปริมาณสารประกอบ ฟลาโวนอยด์ 15.19 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm) เมื่อทำการหาปริมาณความเข้มข้นที่ต่ำสุดที่สามารถ ยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus (ค่า MIC) พบว่า มีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ของสารสกัดหยาบกกกะเม็งในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus เท่ากับ 1.56 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และเมื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus พบว่า สารสกัดกะเม็งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ได้ดี เมื่อเทียบกับชุดควบคุม โดยมี Inhibition Zone เฉลี่ยเท่ากับ 21.47 ± 0.05 มิลลิเมตร

จากการศึกษานี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนากกกะเม็งซึ่งเป็นสมุนไพรไทย อีกทั้งสารประกอบฟลาโวนอยด์ในกกกะเม็งยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นสาเหตุของการอักเสบในแผล และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทยได้