การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการจองเวลาเรียนนอกเวลาของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภาณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พสวัต แตงอ่อน, พิมพิกา หงษาวดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บ่อยครั้งที่ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จะมีกำรใช้เวลาหลังเลิกเรียนในกำรเรียนการสอนเพิ่มเติมจำกในคำบเรียนเนื่องด้วยเนื้อหำกำรสอนที่มำกเกินไปหรือเพรำะคำบเรียนถูกทำให้น้อยลง โดยครูผู้สอนจะนัดเวลำนักเรียนโดยกำรบอกปำกเปล่ำในห้องเรียนหรือแจ้งทำงข้อควำมทำงอินเทอร์เน็ต และครูผู้สอนยังต้องจองสถำนที่ในกำรเรียนเสริมล่วงหน้ำโดยกำรทำหนังสือ ส่งผลกระทบให้นักเรียนที่ไม่ได้รับเรื่องแจ้งเรียนเสริมจำกอำจำรย์ขำดเรียนในเวลำเรียนเสริมนั้น หรือเวลำหรือสถำนที่ที่จองเพื่อกำรเรียนเสริมกำลังถูกใช้งำนเพรำะอีกฝ่ำยไม่ทรำบว่ำช่วงเวลำดังกล่ำวมีกิจกรรมอื่น

จำกปัญหำดังกล่ำวจึงจุดประกำยให้ผู้จัดทำมีควำมประสงค์ในกำรสร้ำงเว็บแอปพลิเคชั่นที่สะดวกและง่ำยต่อกำรจองเวลำและสถำนที่ของครูผู้สอนในกำรเรียนเสริมนอกเหนือจำกในคำบเรียนปกติของนักเรียนในโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี ซึ่งเว็บแอพพลิเคชั่นดังกล่ำวสร้ำงให้มีระบบกำรจองเวลำผ่ำนอุปกรณที่สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ โดยจะเก็บข้อมูลเวลำจองและสถำนที่ในกำรจองไว้เพื่อจะทำให้ผู้ใช้งำนอื่นไม่สำมำรถจองเวลำและสถำนที่ที่ได้บันทึกไว้แล้วได้ อีกทั้งครูผู้สอนที่จองเวลำแล้วแต่ไม่สะดวกในเวลำดังกล่ำวสำมำรถยกเลิกเวลำจองได้จนกระทั่ง 30 นำทีก่อนถึงเวลำเรียนได้อีกด้วย