การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นอย่างง่ายในการจำแนกโรคที่มีความอันตรายในมันสำปะหลังโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณานนต์ สีหามาตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก เพราะเป็นพืชทนแล้งปลูกง่ายใช้ปัจจัยในการผลิตน้อย สามารถให้ผลผลิตได้แม้ในบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำแต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญสำหรับเกษตรกรมันสำปะหลังก็คือการรับมือกับโรคของมันสำปะหลัง โรคที่เกิดขึ้นนั้นสามารถสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตได้ถึง 80 - 100% ตัวอย่างเช่น โรคใบด่าง โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โดยในการวินิจฉัยโรคเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการปลูกมันสำปะหลังมาเป็นเวลานานถึงจะระบุได้ นี่จึงเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรหน้าใหม่ๆ ที่พึ่งเริ่มปลูกมันสำปะหลังได้ไม่นาน เมื่อเกษตรกรเจอลักษณะผิดปกติในมันสำปะหลังก็จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยว่ามันสำปะหลังเป็นโรคหรือไม่ ซึ่งใช้เวลานาน คณะผู้จัดทำจึงต้องการสร้างเว็บแอพลิเคชันสำหรับวินิจฉัยโรคมันสำปะหลังที่เป็นอันตราย เพื่อให้เกษตรสามารถวินิจฉัยโรคได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญ โดยการใช้ Deep learning ชนิด Convolutional Neural Network