การพัฒนาเยลลี่ดูแลสุขภาพช่องปากจากดอกกานพลู เปลือกมังคุด สารสกัดจากใบมิ้นท์ เลม่อน และหญ้าหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานตญา จิระอธิกุล, วรัษยา วิเศษพานิชกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของประชากรไทยอายุ 15-60 ปี ทั้งในเขตเมืองและชนบท 12 จังหวัดทั่วประเทศ โดยกรมอนามัย เดือนพฤษภาคม 2554 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 3,391 คน พบปัญหาทันตสุขภาพ 5 อันดับแรก ได้แก่ ฟันผุ ร้อยละ 29 มีหินปูนร้อยละ 26 เสียวฟัน ร้อยละ 22 ปวดฟันร้อยละ 19 และฟันเหลือง ร้อยละ 17 (ไพจิตร์ วราชิต,2555) ผู้ค้นคว้าจึงสนใจที่จะพัฒนาเกี่ยวกับสารที่ช่วยดูแลสุขภาพช่องปากอีกทางหนึ่งและยังสามารถเป็นอาหารทานเล่นที่พกพาได้ง่ายในชีวิตประจำวัน ทั้งยังมีประโยชน์ เป็นตัวเลือกสำหรับขนมที่ไม่เป็นอันตรายต่อช่องปาก โดยรูปแบบของอาหารที่เราเลือกใช้นั้น คือ เยลลี่ เนื่องจากมีลักษณะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยการเคี้ยว ทำให้สารสกัดสามารถทำงานได้ทั่วช่องปาก นอกจากนั้นยังมีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาได้ง่าย สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานตั้งแต่วัยเด็กเป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ฟันกำลังเจริญเติบโตแข็งแรงและมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงควรได้รับการดูและบำรุงรักษาต่อๆไป

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า ดอกกานพลู มีสารประกอบอย่างฟีโนลิกซึ่งช่วยระงับกลิ่นปาก ช่วยลดแบคทีเรียในช่องปาก(จรรยวรรณ รวมอาภา, 2558) เปลือกมังคุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans. ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคฟันผุได้ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง(วรางคณา ปัญจประทีป, 2550) สารสกัดจากใบมิ้นท์ช่วยเสริมประสิทธิภาพเยลลี่เพื่อความหอมสดชื่นในช่องปาก รวมถึงสารสกัดจากเลม่อนและหญ้าหวานเพื่อเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น