สารสกัดอัลลีโลพาธีสู่ยากำจัดวัชพืชจากต้นถั่วบราซิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จรีรัตน์ ธรรมสอน, กฤติยาณี พรสวัสดิ์, ณัฐวิภา อินใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐพงษ์ อภิธานินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล 6 นครเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดวัชพืชเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว ทั้งนี้ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ในการศึกษาศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของสารสกัดจากต้นถั่วบราซิลที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชบางชนิด ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการควบคุมวัชพืช