การศึกษาการใช้ผงสีจากสีย้อมธรรมชาตินาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกศศิณี สีม่วง, ปาลิดา เม็นไธสง, บรรฑิต ขันเอียด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัณณ์ชุดา พรวดีชัยเขตต์, นารินทร์ ทองเพียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีการตระหนักถึงผลเสียของการใช้สีสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งรวมไปถึงผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างขั้นตอนการผลิตสี การย้อมสี และการนำไปใช้สวมใส่ ดังจะเห็นได้จากการยกเลิกการผลิตหรือการนำเข้าวัตถุดิบที่เป็นสารก่อมะเร็ง ดังนั้นผู้ทดลองจึงเกิดความสนใจในการนำเอาสีธรรมชาติที่เป็นภูมิปัญญาของมนุษย์มาเป็นเวลานานมาใช้แทนสีสังเคราะห์ใช้โดยจะนำส่วนต่างๆของพืชมาเป็นวัตถุดิบในการย้อมสีผ้า เนื่องจากมีความเป็นพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า ในโครงงานนี้จึงมีการศึกษา 1.สีที่ได้จากวัสดุทางธรรมชาติและศึกษาถึงผลของสารช่วยยึดติดชนิดต่างๆที่มีผลต่อเฉดสี ความเข้มของสี และความคงทนของสีต่อการซักและต่อแสง แต่เนื่องจากสีธรรมชาติส่วนใหญ่นิยมใช้ส่วนต่างๆของพืชสัตว์มาเป็นวัตถุดิบในการย้อมสี ซึ่งนิยมสกัดน้ำสีจากพืชหรือสัตว์ และนำไปย้อม แต่ด้วยข้อจำกัด เช่น วัตถุดิบจากพืชหรือสัตว์ในธรรมชาติเริ่มลดลง การใช้สีจากธรรมชาติเริ่มมีบทบาทมากขึ้นดังนั้นเพื่อไม่เป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติทางผู้ทดลองจึงมีการศึกษาต่อยอดโดยนำมาทำเป็นผงสีจากธรรมชาติและศึกษาสีจากธรรมชาติเพิ่มเติมเพื่อให้ได้สีที่หลากหลายเพิ่มขึ้นจึงมีการศึกษาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1.เพื่อศึกษาสีที่สกัดได้จากวัสดุทางธรรมชาติ (ขมิ้นชัน ใบหูกวาง อัญชัน ฝาง ประดู่ และคำฝอย) 2.เพื่อศึกษาถึงมอร์แดนท์ชนิดต่างๆที่มีผลต่อเฉดสีและค่า pH (สารส้ม คอปเปอร์ซัลเฟต และเฟอรัสชัลเฟต) 3.เพื่อเปรียบเทียบสีย้อมธรรมชาติแบบผงและแบบน้ำที่มีผลต่อเฉดสี 4.เพื่อทดสอบความคงทนของสีต่อการซักและต่อแสง 5.เพื่อศึกษาการทนแรงดึงของเส้นด้ายที่ย้อมด้วยผงสีนาโนซิงค์ออกไซด์ 6.เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบผงสีจากสีย้อมธรรมชาตินาโนซิงค์ออกไซด์กับสีย้อมตามท้องตลาดที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อรา และ 7.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงสีจากสีย้อมธรรมชาตินาโนซิงค์ออกไซด์ เนื่องจากชาวบ้านเห็นว่าการใช้สีซองหรือสีเคมี ประหยัดเวลา ใช้งานสะดวก และมีขั้นตอนการใช้งานไม่ยุ่งยาก ดังนั้นในเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติจึงเน้นให้ ชาวบ้านหันกลับมาใช้สีจากวัสดุธรรมชาติที่อยู่รอบๆ หมู่บ้าน หรือป่าชุมชน ซึ่งปัจจุบันความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ของคนรุ่นหลัง จะลดน้อยลงเรื่อยๆสืบเนื่องจากการรับเทคโนโลยีทางด้านอื่นๆ ที่เน้นความทันสมัย และละทิ้งภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชนบท ที่เน้นความเรียบง่าย และอยู่กับธรรมชาติ