การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากปาล์ม และขุยมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธชนุตม์ ศรีจันทร์ทอง, สิริกร สุขเกษม, ณิชาภัทร นุ่นเกต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญากานต์ จิตเอื้อเฟื้อ, ภาวิณา หะเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การศึกษา และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากปาล์ม และขุยมะพร้าว มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากปาล์ม และขุยมะพร้าว เพื่อนำไปศึกษาแล้วเปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยการนำกากปาล์ม และขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 20 35 50 กรัมต่อ 1 แท่ง ผสมกับตัวประสาน 20 มิลลิลิตรที่ทำจากน้ำผสมแป้งมันสำปะหลังและนำไปให้ความร้อน แล้วนำไปใส่พิมพ์เพื่ออัดเป็นแท่ง เมื่อทำการอัดแท่งกากปาล์มและขุยมะพร้าวจึงนำไปตากแดดให้แห้งเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง จากนั้นนำเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากปาล์มและขุยมะพร้าวที่ได้มาศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงในแต่ละอัตราส่วนโดยทดสอบประสิทธิภาพ จากการทดลองพบว่ากากปาล์ม และขุยมะพร้าวในทุกอัตราส่วนสามารถนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งได้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพจะได้ว่าเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากปาล์มมีประสิทธิภาพดีที่สุด