การสกัดซิลิกาจากแกลบข้าว เพื่อประดิษฐ์โครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์สินี คงปลอด, อารีฟา อาแด, เปมิกา เอี่ยนเหล็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

​เฉลิมขวัญ จันดี, สุวิมล นิ่มดวง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสกัดซิลิกาจากแกลบข้าว เพื่อประดิษฐ์โครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดซิลิกาจากแกลบข้าว และศึกษาการประดิษฐ์โครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง ทำการทดลองโดยนำแกลบข้าวที่ได้มาสกัดซิลิกาด้วยการนำไปเผาจนได้เถ้าแกลบ แล้วจึงเตรียมซิลิกาเจลโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อทำให้เกิดสารละลายโซเดียมซิลิเกต ปรับความเป็นกรด่างด้วยกรดซัลฟิวริกและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ จนได้ของเหลวหนืดที่เรียกว่าซิลิกาเจล นำไปอบจนเป็นซิลิกาเจลที่แห้งนำมาบดและล้างด้วยน้ำกลั่น ทำให้แห้งด้วยการนำไปอบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส จากนั้นผสมซิลิกาเจลที่เตรียมจากเถ้าแกลบกับน้ำกลั่นในอัตราส่วน 2:1 3:1 และ 4:1 จะได้สารที่มีลักษณะข้นเหนียวเพื่อเคลือบบนแผ่นกระจก ทิ้งไว้ให้แห้งในอากาศ และนำไปอบที่อุณหภูมิ 115 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นเก็บในโถดูดความชื้นจะได้โครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง และทดสอบความสามารถในการดูดซึมสารเมื่อใช้เป็นตัวดูดซับสำหรับงานโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง โดยเปรียบเทียบค่า Rf กับโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบางตามท้องตลาด เพื่อสามารถนำโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบางที่ผลิตขึ้นมาใช้ในงานทดลองระดับชั้นเรียนได้