เครื่องดุดซับน้ำขันบริเวณสนามฟุตซอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพรรษา คำวัง, มูฮำหมัดอามีน เง๊าะ, อาลิฟ แซรอโซะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รอสือลี สาเม๊าะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตันหยงมัส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากจากการสังเกตหลังจากฝนตก จะมีน้ำขังบริเวณสนามฟุตซอล ทำให้นักเรียนไม่สามารถเล่นฟุตซอลได้ หรือถ้านักเรียนจะเล่น นักเรียนจะต้องเอาไม้กวาดก้านมะพร้าวหรือไม้ถูพื้น มากวาดน้ำให้แห้งถึงจะเล่นฟุตซอลได้ ซึงจะต้องใช้เวลานานในการกวาดเพื่อให้บริเวณสนามฟุตซอลแห้ง พวกเราจึงสร้างเครื่องดุดซับน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแบบแมนนวล เพื่อช่วยในการลดระยะเวลาในการดูดซับน้ำในสนามฟุตซอล ที่จะช่วยให้พื้นสนามฟุตซอลแห้งโดยใช้เวลาไม่มากเพื่อให้นักกีฬา หรือคนที่มาเล่นฟุตซอลสามารถเล่นฟุตซอลได้ในช่วงเวลาเย็นๆ ได้ทุกวันแม้ว่าวันนั้นอาจมีฝนตกตกลงมา

จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดุดซับน้ำขันบริเวณสนามฟุตซอลพบว่าเครื่องดูดซับน้ำขันบริเวณสนามฟุตซอลสามารถดูดซับน้ำในสนามฟุตซอลโดยใช้เวลาเฉลี่ย 4 นาที ส่วนการดูดซับน้ำด้วยไม้ถูพื้น

สามารถดูดซับน้ำในสนามฟุตซอลโดยใช้เวลาเฉลี่ย 10 นาที ดังนั้นประสิทธิภาพของเครื่องดูดซับน้ำขันบริเวณสนามฟุตซอลดีกว่าเอาไม้ถูพื้นมาถูด้วยมือ

จากการทดสอบลักษณะของพื้นว่ามีผลกระทบต่อการดูดซับน้ำของเครื่องดุดซับน้ำขันบริเวณสนาม

ฟุตซอล ปรากฏว่าลักษณะของพื้นไม่มีผลต่อเครื่อง

จากการทดสอบทั้ง 2วัตถุประสงค์สรุปได้ว่าเครื่องดุดซับน้ำขันบริเวณสนามฟุตซอลมีประสิทธิภาพ