เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟาอีส สาเเม, อับบาส เส๊ะเส็น, อิกรอม เจ๊ะดือราแม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รอสือลี สาเม๊าะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตันหยงมัส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเกษตรกรในชุมชนตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ นิยมประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชประเภทพืชไร่เป็นจำนวนมากและจากการสำรวจในชุมชนตำบลตันหยงมัส ทำให้ทราบว่า ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่เกษตรกรนิยมเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกษตรกรจะนำข้าวโพดจากการเพาะปลูกมาสร้างรายได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ขายฝักสด แปรรูปเป็นอาหารและตากแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับข้าวโพดตากแห้งที่นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์นั้น เกษตรกรจะต้องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดออกจากฝัก ซึ่งส่วนใหญ่จะทำโดยการใช้มือแกะ แต่เนื่องจากเมล็ดข้าวโพดแห้งนั้นมีความแข็งและเหนียว หากแกะเป็นจำนวนมากๆ อาจใช้เวลานานและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ จึงได้ทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์เรื่องเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดสามารถลดระยะเวลาในการกะเทาะ ได้ดีกว่าการกะทาะด้วยมือตามปกติ โดยใช้หลักการของการทำงานของเครื่องกลโดยมีส่วนที่ทำหน้าที่กะเทาะเมล็ดข้าวโพด เพื่อช่วยในการกะเทาะเมล็ดข้าวโพดจึงสามารถลดระยะเวลาในการกะเทาะอีกทั้งยังช่วยให้เกิดการกะเทาะให้คงที

จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด โดยใช้ผู้ทดสอบจำนวน 10 คน

ผู้ทดสอบแต่ละคนทำการแกะเมล็ดข้าวโพด 2 วิธี คือวิธีที่ 1 การแกะเมล็ดข้าวโพดด้วยมือเปล่า

และวิธีที่ 2 การแกะเมล็ดข้าวโพดโดยใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด แล้วจับเวลาที่ใช้ในการแกะ

เมล็ดข้าวโพด 1 ฝัก พบว่าเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดสามารถแกะเมล็ดข้าวโพด 1 ฝักได้โดยใช้เวลา

เฉลี่ย 9.87 ± 0.35 วินาที ส่วนการแกะเมล็ดข้าวโพดด้วยมือเปล่าสามารถแกะเมล็ดข้าวโพด 1 ฝักได้โดยใช้เวลาเฉลี่ย 48.89 ± 3.10 วินาที

จากการทดสอบร้อยละของเมล็ดข้าวโพดหลังจากการกะเทาะพบว่า ร้อยละ 99 เมล็ดข้าวโพดไม่มีการแตกหรือเสียหาย และพบว่าเมล็ดที่แตกหรือเสียหายก็ยังสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้เช่นกัน

จากการทดสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของเมล็ดข้าวโพดพบว่า ข้าวโพดขนาดใหญ่จะกะเทาะได้ดีและเร็วกว่า ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามลำดับ

ดังนั้นการแกะเมล็ดข้าวโพดโดยใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดสามารถแกะเมล็ดข้าวโพดได้เร็วกว่าการแกะเมล็ดข้าวโพดด้วยมือเปล่าประมาณ 5 เท่า และได้เมล็ดที่สมบูรณ์ไม่แตกร้อยละ 99