ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีผลต่อการผลิต Polyhydroxybutyrate (PHB) โดยแบคทีเรียที่แยกได้จากตะกอนบ่อบำบัดน้ำทิ้งโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิชญาภรณ์ ฝึกหัด, จิรปรียา ศรีโพธิ์, วีระกมล ปรีดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาศักดิ์ กองโกย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (Polyhydroxybutyrate : PHB) เป็นสารกลุ่มพอลิเมอร์ทางชีวภาพที่พบสะสมในจุลินทรีย์บางชนิดที่เจริญในบริเวณที่มีสัดส่วนแหล่งคาร์บอนต่อแหล่งไนโตรเจนสูง โดย PHB ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพลาสติกสังเคราะห์ที่ใช้กันในปัจจุบัน งานวิจัยที่ผ่านมาได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญของแบคทีเรียที่สะสม PHB อย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิต PHB ยังคงค่อนข้างสูง โครงงานนี้จึงสนใจการลดต้นทุนการผลิต PHB โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่หาได้ในท้องถิ่น โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (Polyhydroxybutyrate : PHB) จากจุลินทรีย์ที่แยกได้จากตะกอนบ่อบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดแพร่ ซึ่งเริ่มจากการแยกเซลล์และคัดเลือกเซลล์แบคทีเรียที่ติดสี Sudan Black B (SBB) มาเลี้ยงในอาหารสูตรอาหารที่มีแหล่งคาร์บอนและแหล่งไนโตรเจนจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุในท้องถิ่น ได้แก่ กากน้ำตาล ชานอ้อยไฮโดรไลเสท กากถั่วเหลือง ปลาป่น และเปลือกกุ้ง จากนั้นวิเคราะห์หาปริมาณ %PHB content จากค่าความเข้มข้นของ PHB จากค่าการดูดกลืนแสงเทียบกับกราฟมาตรฐาน และน้ำหนักเซลล์แห้ง จากนั้นศึกษาความเข้มข้นของแหล่งคาร์บอนและแหล่งไนโตรเจนที่เหมาะสมในการผลิต PHB ประโยชน์ที่ได้จากผลวิจัยจะเป็นแนวทางการเลือกใช้แหล่งคาร์บอนและแหล่งไนโตรเจนจากท้องถิ่นที่มีราคาถูกนำมาผลิต PHB ในอุตสาหกรรมพลาสติกได้ในอนาคต