ถ่านกัมมันต์จากเปลือกส้มโอเพื่อนำมาดูดซับสารหนูในปลาหมึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มลฤดี เรืองสัตย์, ปริญสิริ เดือนเพ็ง, ฐิติวิชญ์ โพธิ์ขาวจิรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภา สมสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อดูดซับสารหนูในปลาหมึก และการนำเปลือกส้มโอมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการนำเปลือกส้มโอมาทำถ่านกัมมันต์ และช่วยให้ประชากรที่บริโภคปลาหมึกเป็นจำนวนมากไม่มีสารหนูสะสมในร่างกาย

เนื่องจากทะเลมีสารพิษเป็นจำนวนมากมาจากการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆลงในทะเลการรั่วไหลของน้ำมันทำให้น้ำทะเลมีสารปนเปื้อนสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในทะเลเช่นปลาหมึกจึงมีสารหนูสะสมเป็นจำนวนมากทำให้เกิดผลเสียต่อประชากรที่บริโภคปลาหมึกสารหนูเมื่อเราบริโภคในปริมาณที่มากอาจก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้เราจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อดูดซับสารหนูในปลาหมึกเพื่อลดการเกิดโรคร้ายแรงจากการสะสมสารหนูเป็นจำนวนมาก