การเปรียบเทียบทรายแมวที่ผลิตจากเส้นใยผักตบชวาและขี้เลื่อยไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา คำมี, วชิราวรรณ อภิญญานุรังสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวดี สารพันธ์, น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักตบชวาเป็นวัชพืชที่ก่อให้เกิดปัญหาทางน้ำ แต่มีเส้นใยที่มีความสามรถในการดูดซับของเหลวได้ดี และขี้เลื่อยไม้ที่มีความสามรถในการดูดซับน้ำได้ดี โดยคณะผู้จัดทำสนใจที่จะนำผักตบชวาและขี้เลื่อยไม้ไปทำการทดสอบการดูดซับความชื้น และนำใบชาดำและกากกาแฟมาทดลองดูซับกลิ่น เพื่อให้ได้ทรายแมวในราคาถูก และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติได้ จากนั้นจะนำทรายแมวที่ได้ไปทดลองใช้กับแมวเพื่อนำทรายแมวที่ได้ไปพัฒนาต่อ เพื่อให้ได้ทรายแมวที่มีราคาถูก และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ