การเปรียบเทียบฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชยาภรณ์ พรหมเหรียญชัย, ภูตะวัน แก้ววงศ์, มณีรัตน์ เคนคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเปรียบเทียบฉนวนกันความร้อนนี้เป็นการศึกษากรรมวิธีและประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนจากพืชในท้องถิ่น 3 ชนิด ได้แก่ ชานอ้อย ซังข้าวโพด และต้นกล้วย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติของเส้นใยพืชในท้องถิ่นที่เหมาะสําหรับทําฉนวนกันความร้อน เพื่อศึกษาสมบัติเชิงความร้อนของฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติ และเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนจากวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งเป็นการนำเอาวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้ และพบได้ง่ายในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นฉนวนกันความร้อนโดยใช้น้ำยางเป็นตัวประสาน ในการศึกษาครั้งนี้มีวิธีการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมเส้นใยจากพืช 2) การผสมวัตถุดิบ 3) การทดสอบสมบัติของชิ้นงาน และ 4) การวิเคราะห์ข้อมูล