การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอเอทานอลจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณกานต์ พรามพิทักษ์, สุภาวิตา กำพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรพรรณ พยัฆกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากภายในชุมชนมีปริมาณผักตบชวามากทำให้เป็นปัญหาจึงต้องมีการวิจัยนำผักตบชวามาสกัดเป็นสารเอทานอลเพื่อลดปริมาณที่มากเกินไปของผักตบชวาและช่วยลดปัญหาที่เกิดจากผักตบชวาเช่นปัญหาการจราจรทางน้ำปัญหาขัดขวางทางเดินน้ำ

ผู้พัฒนาจึงได้คิดหาวิธีลดปริมาณของผักตบชวาโดยการนำผักตบชวามาสกัดเป็นสารเอทานอลโดยการหมักด้วยจุลินทรีย์ โดยวิธีการคือ

นำผักตบชวามาล้างให้สะอาด แล้วนำไปสับแล้วอบแห้งในอุณหภูมิ

50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่งโมง แล้วนำมาปั่นหยาบ โดยให้ได้น้ำหนักแห้งประมาณ 5 กิโลกรัม