การศึกษาสภาวะในการผลิตและสมบัติทางชีวภาพของสีผสมอาหารจากเปลือกผลไม้บางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรพงศ์ แตงกลับ, ธนวัฒน์ ธรรมยุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรพรรณ พยัฆกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสภาวะในการผลิตและสมบัติทางชีวภาพของสีผสมอาหารจากเปลือกผลไม้บางชนิด ทำโดยศึกษาการสกัดสารจากเปลือกมังคุดและเปลือกแก้วมังกรที่จัดเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อทำมาใช้พัฒนาเป็นสีผสมอาหาร เนื่องจากเป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น สารแอนโทไซยานิน เป็นต้น โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 คือ การศึกษาความเป็นกรด-ด่างของสภาวะการสกัด อุณหภูมิ และระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดสารแอนโทไซยานินและสารบีตาไซยานินจากเปลือกมังคุด และเปลือกแก้วมังกรที่มีผลคุณภาพทางกายภาพและทางชีวภาพของสารแอนโทไซยานินและสารบีตาไซยานินที่ได้ ขั้นตอนที่ 2 คือ การศึกษาตัวกลางที่ต่างชนิดกันจะทำให้คุณสมบัติของสีผสมอาหารที่สารสกัดได้ ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพต้านการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารกัดที่ได้จากเปลือกมังคุดและเปลือกแก้วมังกร และขั้นตอนที่ 4 คือ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสีผสมอาหารที่สกัดได้จากเปลือกมังคุดและเปลือกแก้วมังกรกับสีผสมอาหารทางการค้า