การพัฒนาถุงเพาะชำจากเปลือกทุเรียนหมอนทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา ด้วงคำจันทร์, ศิรวิศย์ ขจรสมบัติ, ณัชชา วงษ์สมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา ขุนประเสริฐ, พงษ์อิศรา คำหาญบดินทร์เดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงเพาะชำจากเปลือกทุเรียนหมอนทอง จัดทำขึ้นโดยมีวัถตุประสงค์ เพื่อผลิตถุงเพาะชำที่ย่อยสลายได้จากเปลือกทุเรียน โดยวิธีการสกัดด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 30% (w/v) อุณหภูมิ 100 องศา เกิดเป็นเส้นใยเซลลูโลส สำหรับนำไปสังเคราะห์ CMC เพื่อศึกษาการเตรียมสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) จากเซลลูโลสในเปลือกทุเรียนหมอนทอง ด้วยการสังเคราะห์เซลลูโลสด้วยกรดคลอโรอะซีดิกในสภาวะด่าง แล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาด ได้สาร CMC แล้วนำไปละลายเพื่อเกิดเป็นฟิล์มจากนั้นนำไปยึ้นรูปเป็นถุงเพาะชำ และทดสอบอัตราการซึมผ่านของน้ำ วัดความแข็งแรงด้วยเครื่อง Universal testing machine และระยะเวลาในการย่อยสลาย