กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรรัตน์ กลัดสำเนียง, พีรภาส ฉันทะโกโส, สิรินารถ คูศรีพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ น้ำกระโทก, ทัดดาว ศรีวิไล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากยุค Analog สู่ยุค Digital เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการทำงานในทุกช่วงวัย ทำให้มีความสะดวกสบายสามารถเข้าถึงเหตุการณ์ และข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วและกว้างมากขึ้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนากังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้มีความทันสมัยและสะดวกสบายต่อการใช้งานมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับสิ่งประดิษฐ์ คือเป็นการเสริมฟังชันให้กับกังหันพลังงานแสงอาทิตย์ ให้สามารถควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth และสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่โปรแกรมควบคุมเพื่อสั่งการทำงานได้