อุปกรณ์ถอดและประกอบวาล์วรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติเดช ธงศรี, ภูมิ กสิพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต นิลเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์