การศึกษาการปรับตัวในระดับเซลล์ของพืชระหว่างสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรานุช สรพินิจ, ชมพูนุท สังวาลย์ไพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการตรวจสอบการปรับตวัของพืชที่อยใู่ นสิ่งแวดลอ้ มต่างกนั โดยพืชที่นา มาใชใ้นการทดลองในคร้ัง

น้ีคือ พืชใบเล้ียงเดี่ยว(ข้าวโพด)และพืชใบเล้ียงเดี่ยว(พริก) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาการปรับตัวและ

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชผ่านโครงสร้างของเซลล์2. เพื่อศึกษากลไกลในการเอาตัวรอดของพืชใน

สภาพแวดลอ้ มที่ต่างกนั 3. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืชในพ้ืนที่ร่มเงาไมแ้ละพ้ืนที่ที่มีแดดจัด โดยวิธีการท า

การทดลองน้นั ตอ้งเตรียมสถานที่ในการทา การทดลองไว้2 สถานที่คือ บริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงและบริเวณที่

ไม่มีแสงแดดส่องถึง นา พืชท้งั 2 ชนิด ไปวางในบริเวณที่มีแสงแดดจา นวนชนิดล่ะ 3 ต้น และน าไปวางใน

บริเวณที่ไม่มีแสงแดดจา นวนชนิดละ 3 ตน้ เช่นกนั ทา การเล้ียงดูแบบปกติจากน้นัผา่ นไปสักระยะหน่ึงจึงนา ใบ

ของพืชที่ใชใ้นการทา การทดลองมาศึกษาดูลกั ษณะทางกายวิภาคพืช แลว้วิเคราะห์ลกั ษณะทางกายวิภาคต่างๆ

แล้วทา การวิเคราะห์ผล พบว่าลกั ษณะทางกายวิภาคของพืชที่เป็นชนิดเดียวกนั แต่อยู่คนละสิ่งแวดล้อมน้นั มี

ลักษณะที่แตกต่างกนั ในบางอยา่ งเนื่องมาจากพืชน้นั มีการปรับตวัให้เขา้กบั สิ่งแวดลอ้ มที่ตนอาศยัอยูเ่พื่อความ

อยู่รอด