การศึกษาการผลิตเม็ดอาหารและระบบนำส่งยาสำหรับปลาโดยการห่อหุ้มด้วยอัลจิเนต เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธานนท์ กระต่ายโพธิ์, เดชนรินทร์ หุ่นสาระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์, ศักดิ์นรินทร์ สูตรสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนต ที่มีผลต่อความแข็งแรงของเม็ดบีดส์ และผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำจากอาหารปลาและยาจากเม็ดบีดส์ด้วยวิธี สเฟียริฟิเคชัน และ 2) เพื่อศึกษาความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนต ที่มีผลต่อความแข็งแรงของเม็ดบีดส์ และผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำจากอาหารปลาและยาจากเม็ดบีดส์ด้วยวิธีรีเวิร์สสเฟียริฟิเคชัน ดำเนินการทดลองโดยขึ้นรูปเม็ดอาหารปลาที่มีและไม่มีองค์ประกอบของยาเอนโรฟลอกซาซิน ด้วยวิธี สเฟียริฟิเคชัน และรีเวิร์สสเฟียริฟิเคชันโดยใช้ความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตต่างกันที่ 0.5, 1, 1.5, 2. 2.5 และ 3% โดยน้ำหนัก จากนั้นนำเม็ดบีดส์อาหารปลาที่ได้ทั้งสองวิธี ไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นทดสอบผลค่าการบวมน้ำเพื่อเทียบความแข็งแรง และการเปลี่ยนแปลงของน้ำจากการเปลี่ยนแปลงของค่า pH และค่า DO ที่มีผลมาจากเม็ดบีดส์อาหารปลาทั้งสองวิธี จากผลการทดลองพบว่าวิธีสเฟียริฟิเคชันสามารถทำเม็ดบีดส์อาหารปลาไม่ผสมยา แล้วมีความแข็งแรงมากที่สุด และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำน้อยที่สุดเมื่อโซเดียมอัลจิเนตมีความเข้มข้น 3% วิธีรีเวิร์สสเฟียริฟิเคชันสามารถทำเม็ดบีดส์อาหารปลาสำหรับระบบนำส่งยาได้ผลดีที่สุดโดยค่า pH ที่แสดงผลจากยามีน้อยที่สุด และมีความแข็งแรงเท่ากันแม้ความเข้มข้นของอัลจิเนตจะต่างกัน