การศึกษาประสิทธิภาพของการวางตำแหน่งของมอเตอร์ขณะเปลี่ยนลักษณะการบิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณณภพ เสือคง, ไกรสร สกุลวา, ธนภัส แสนทวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์, เฉลิมพล ศรีโยธิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้ามนุษย์มีความต้องการอากาศยานขนาดเล็กต่างๆที่สามารถปฏิบัติภารกิจในด้านต่างๆที่เกินขีดความสามารถของมนุษย์ หรือเพื่อความสะดวกสบายด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ในทุกๆสภาพแวดล้อม อย่างในปัจจุบันงานภาพถ่ายทางอากาศได้มีการแทนที่เครื่องบินด้วยใช้มัลติโรเตอร์แทน และแผนที่ทางอากาศได้ใช้เครื่องบินบังคับถ่ายภาพแทน นอกเหนือจากนั้นเช่น งานส่งของ การสำรวจต่างๆ เก็บตัวอย่างที่นำไปใช้ในการทดลอง หรือการนำไปส่งสัญญานอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลก็เริ่มมีการใช้อากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับมาทำงานแล้ว กลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดที่จะพัฒนาอากาศยานแบบ Tilt Rotor ที่สามารถขึ้นลงแนวดิ่งซึ่งและสามารถบินในลักษณะของเครื่องบินได้ซึ่งนั้นส่งผลให้ทำงานได้หลายอย่างหลายจุดประสงค์เหมาะกับงานที่ทำแทนเครื่องบินและมัลติโรเตอร์ใน Tilt Rotor เพียงลำเดียวซึ่งนั้น คือ การประหยัดงบประมาณและหลากหลายทางการทำงานหลักการสำคัญทีใช้ในการพัฒนาอากาศยานแบบ Tilt Rotor คือ อากาศยานแบบผสมระหว่างมัลติโรเตอร์กับเครื่องบินบังคับวิทยุโดยมีความสามารถในการขึ้นลงแนวดิ่ง บินลอยตัวอยู่กลางอากาศที่ตำแหน่งเดิมได้และสามารถปรับแกนมอเตอร์ 2 ตัวให้ขนานกับแนวระดับได้เพื่อเปลี่ยนลักษณะการบินเป็นแบบเครื่องบินที่เคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยความเร็วที่มากกว่าลักษณะของการบินแบบอากาศยาน 4 ใบพัดซึ่งนั้นทำให้ Tilt Rotor นั้นมีความหลากหลายทางการบินมากกว่าโดยส่งผลให้การบินสามารถประหยัดพลังงานขึ้น ขึ้นและลงได้ตามความเหมาะสมของสถานที่และสามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบมากกว่าทั้งในวงการการสำรวจ ทำแผนที่ การทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และงานถ่ายภาพทางอากาศไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวีดีโอ การที่ Tilt Rotor จะบินขึ้นได้นั้น แรงยกที่เกิดขึ้น จากใบพัดทั้ง 2 ใบ ต้องมากว่าน้ำหนักของอากาศยาน โดยจะมีเซนเซอร์ต่างๆ ส่งสัญญาณกลับมายังตัวควบคุมเพื่อที่จะสั่งการให้ในแต่ละใบพัดหมุนด้วยความเร็วที่เหมาะสม เพื่อที่จะทำให้อากาศยานลอยตัวหรือเคลื่อนที่ไปที่ต่างๆได้อย่างมีเสถียรภาพ และมีการหมุนมอเตอร์ในแนวระนาบกับพื้นเพื่อสร้างการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและคาดว่าจะประหยัดพลังงานกว่า