การศึกษาประสิทธิภาพของทรายสมุนไพรจากใบสะเดา (Azadirachta indica) และใบน้อยหน่า (Annona squamosa) ในพื้นที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ต่ออัตราการตายของลูกน้ำยุงลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาคริต พุฒศรี, ธิติพันธุ์ มั่งมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย ล่ำสัน, สุพัตรา ยี่สุ่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีปัญหาเรื่องโรคระบาดที่เกิดจากยุงอย่างแพร่หลาย เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะที่ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลก และประเทศไทยมากกว่า 40 ปี ซึ่งในปัจจุบันก็มีการใช้สารเคมีมากมายในการควบคุมปริมาณยุงลายโดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายของยุงหรือไปจนกระทั่งยุงลายที่โตเต็มวัย ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ แต่ก็มีปัญหาตามมาเช่นกันในด้านการตกค้างของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหาร เป็นการทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติหรือโครงข่ายแห่งชีวิต เพื่อเป็นการลดมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศและเป็นการลดบทบาทของการใช้สารเคมีสังเคราะห์ จึงได้ทำการใช้สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือบริเวณที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ซึ่งเป็นแนวทางที่น่าสนใจในการควบคุมและกำจัดยุงหรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคชนิดต่าง ๆ โดยเราจะใช้สารสกัดจากใบสะเดา และใบน้อยหน่า นำมาสกัดให้ได้สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลาย จากนั้นนำมาผสมในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน แล้วนำสารสกัดที่ได้ไปทำการระเหยแห้งด้วยเครื่อง rotary evaporator เพื่อให้ได้สารที่เหลือเป็นสารเหนียวแล้วนำไปผสมกับทรายละเอียดจากนั้นนำเข้าตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) เพื่อให้สารเหนียวนั้นแห้งติดทรายละเอียด เพื่อใช้ใส่ในน้ำเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลายแทนการใช้ทรายอะเบทในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งในทรายอะเบทมีสารเคมีเป็นจำนวนมาก ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายจากสารสกัดจากใบสะเดาและใบน้อยหน่าจึงทำให้สารเคมีที่ตกค้างอยู่ในน้ำมีปริมาณลดน้อยลงซึ่งเป็นผลดีต่อมนุษย์และสัตว์ชนิดอื่น ๆ อย่างมากอีกด้วยทั้งในด้านกำจัดลูกน้ำยุงซึ่งเป็นพาหะของการเกิดโรคและปลอดภัยจากสารเคมี