การศึกษาและพัฒนาอาหารไก่กรทงโดยใช้เปลือกถั่วลิสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เฉลิมเดช ตฤณวิวัฒน์, สิทธาดนย์ แป้นพยอม, ธนบัตร สวัสดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภรณี จันทรชิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยมีการบริโภคพืชตระกูลถั่วเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะถั่วลิสงและในการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับถั่ว ส่วนมากจะเหลือเปลือกเป็นวัตถุเหลือทิ้ง ทางผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นถึงปัญหาการนำเปลือกถั่วลิสงมาใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เปลือกถั่วลิสง ประกอบประเทศไทยมีการบริโภคเนื้อไก่และอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญของประเทศดังนั้นนั้นคณะผู้พัฒนาจึงได้ศึกษาหาความเป็นไปได้ที่จะนำเปลือกถั่วลิสงมาพัฒนาคิดค้นสูตรอาหารเพื่อเลี้ยงไก่เนื้อ โดยจะมุ่งเน้นในการประหยัดทุนในการเลี้ยงและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำฟาร์มไก่

คณะผู้พัฒนาจึงทำการทดลองโดยนำลูกไก่กระทงอายุ1วันมาเลี้ยงในโรงเรือนปิดและเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป เมื่ออายุครบ3สัปดาห์ก็แยกกลุ่มเพื่อเลี้ยง แบ่งเป็น6กลุ่มคือ 1.กลุ่มที่ให้อาหารสำเร็จรูป 2.กลุ่มที่ให้อาหารสำเร็จรูป95%+5% 3.กลุ่มที่ให้อาหารสำเร็จรูป90%+10% 4.กลุ่มที่อาหารสำเร็จรูป85%+15% 5.กลุ่มที่ให้อาหารผสมสูตรมาตรฐาน 6.กลุ่มที่ให้อาหารผสมสูตรมาตรฐานแบบ95%+เปลือกถั่วลิสง5% เพื่อเป็นการเปรียบเทียบหาว่าอาหารไก่แบบใดจะมีต้นทุนต่ำที่สุดและไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไก่