การศึกษาเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของสารพลาสติไซเซอร์ต่อคุณภาพพลาสติกชีวภาพจากแก่นเมล็ดมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิเมศร์ ศิรวิรุฬห์ชัย, ภคพงศ์ วงค์อำมาตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวรัตน์ โสตศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและสมบัติเชิงกลของพลาสติกชีวภาพจากแป้งในแก่นมะม่วงโดยใช้สารพลาสติไซเซอร์ต่างชนิดกัน คือ กลีเซอรอลและซอร์บิทอล ในปริมาณ25%และ50%ของน้ำหนักแห้งของแป้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตพลาสติกชีวภาพที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำพลาสติกชีวภาพที่ได้ไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนพลาสติกที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน และสามารถลดปริมาณของเหลือทิ้งจากผลิตผลทางการเกษตร โดยนำแก่นเมล็ดมะม่วงมาแปรเป็นแป้ง ผสมกับพลาสติไซเซอร์ต่างชนิดกันในอัตราส่วนที่ต่างกัน นำไปขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเพื่อทดสอบคุณสมบัติเชิงกลคือทดสอบความแข็งและการต้านทานแรงดึง วัดค่าความชื้น เปรียบเทียบสมบัติทางความร้อน ซึ่งโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในแง่ของการหาวัสดุใหม่ๆมาทำเป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลเหลือทิ้งทางการเกษตร อีกทั้งช่วยลดการใช้พลาสติกสังเคราะห์ที่มีอยู่มากเกินทำให้กระบวนการรีไซเคิลทำไม่ทัน