โปรแกรมการหาคู่จำนวนทั้งหมดที่สอดคล้องกับห.ร.ม.หรือ ค.ร.น.ที่กำหนด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติพัฒน์ กลิ่นสุวรรณ, กฤตนันท์ จันทร์ถอด, จิตราวดี คำกองแพง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง โปรแกรมการหาคู่จำนวนทั้งหมดที่สอดคล้องกับ ห.ร.ม. หรือ ค.ร.น. ที่กำหนด วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาคู่จำนวนทั้งหมดที่มี ค.ร.น. และ ห.ร.ม. ชุดเดียวกัน และเพื่อพัฒนาเป็นโปรแกรมที่สามารถให้งานได้จริงซึ่งช่วยให้ลดระยะเวลาในการคำนวณ รวมถึงช่วยลดความผิดพลาดในการคำนวณ ภายในโปรแกรมจะประกอบไปด้วย 5 ส่วนย่อยของโปรแกรมสำหรับการคำนวณที่ต่างกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ รับค่า ห.ร.ม. และ ค.ร.น. แล้วแสดงผลเป็นคู่จำนวนทั้งหมดที่สอดคล้องกับค่าที่รับมา ส่วนที่ 2 คือ รับค่า ห.ร.ม. และ ช่วงของคู่จำนวน เป็นค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด แล้วแสดงผลเป็นคู่จำนวนทั้งหมดที่มี ห.ร.ม. ตามค่ารับมาและอยู่ในช่วงจำนวนนั้น ส่วนที่ 3 คือ รับค่า ค.ร.น. และช่วงของคู่จำนวน เป็นค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด แล้วแสดงผลเป็นคู่จำนวนทั้งหมดที่มี ค.ร.น. ตามค่ารับมาและอยู่ในช่วงจำนวนนั้น ส่วนที่ 4 คือ รับค่า ห.ร.ม. และค่าต่ำสุดของคู่จำนวน แล้วแสดงผลเป็นคู่จำนวนทั้งหมดที่เป็นไปได้โดยมี ห.ร.ม. ตรงกับค่าที่รับมา ส่วนที่ 5 คือ รับค่าเป็นจำนวนสองจำนวน แล้วแสดงผลเป็น ห.ร.ม.และ ค.ร.น. ของทั้งสองจำนวนนั้น

ภายหลังทางคณะผู้จัดทำได้ทำแบบประเมินโดยพบว่านักเรียนและบุคลากรมีความพอใจในด้านความถูกต้องของโปรแกรมมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.0000 ± 0รองลงมาเป็นด้านความสะดวกสบายในการใช้งานของโปรแกรมของโปรแกรมซึ่งมีค่าเฉลี่ยคือ 4.8571 ± 0.4268และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านความสวยงามของโปรแกรม โดยมีค่าเฉลี่ยคือ 4.7429 ± 0.5565

คำสำคัญ: ห.ร.ม., ค.ร.น., คู่จำนวน, โปรแกรม.