โปรแกรมคณิตศาสตร์คำนวณผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรเมธ พระเทพ, ตุลภพ จอมยิ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อังษณานันท์ อินทรชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมคณิตศาสตร์คำนวณผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์