วัสดุคลุมดินชีวภาพจากใบยางพารารํวมกับแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน เพื่อสํงเสริมการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนทรีย์ สิทธิรักษ์, นวนันท์ บัวศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ขันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้เป็นการศึกษาสัณฐานของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนจากปมรากถั่ว และศึกษาวิธีการการสกัดเซลลูโลสจากใบยางพาราซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตร แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการทำเตรียมวัสดุคลุมดินชีวภาพเพื่อใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ทั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกัน