ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบเอทานอลจากพืชตระกูลถั่วพื้นเมืองในจังหวัดสงขลาเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รสิตา ศิริรัตน์, ณภัทร อโนทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ขันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการติดเชื้อฉวยโอกาสเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเป็นการติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรคมักเกิดในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ซึ่งพบในผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อเอชไอวีทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้น การติดเชื้อฉวยโอกาสอาจทำให้เกิดโรครุนแรง จึงให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดทำมีความสนใจในประเด็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารติดเชื้อในผู้ป่วย จึงทำการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นของสารสกัดจากเปลือกฝักของผักพื้นบ้านบางชนิดในเขตภาคใต้ คือสะตอ เนียงและเหรียงเพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอาทิ เช่น Staphylococcus aureus ตัวแทนของแบคทีเรียชนิดกรัมบวก Acinetobacter baumanii ซึ่งเป็นตัวแทนของแบคทีเรียกรัมลบ และศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเนื่องจากเปลือกฝักของพืชเหล่านี้มีสารกลุ่มสารประกอบฟีนอลิกมีสมบัติในการต้านออกซิเดชันได้ ซึ่งให้เห็นถึงศักยภาพของผักพื้นบ้านชนิดนี้ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้(เปลือกฝัก) ในการพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ต่อไป