การใช้สารสกัดขมิ้นชันและขมิ้นขาวในการยับยั้งเชื้อรา Fusarium ที่เป็นสาเหตุของโรคตายพรายกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวลักษณ์ กมลเลิศวณิช, ศศิภา ทองทะจิตร์, ธัญสินี ไชยประโคน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณชัย กลิ่นกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาสารควบคุมโรคตายพรายกล้วย จากขมิ้นชันและขมิ้นขาว ในการทำโครงงานนี้ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคตายพรายกล้วย, เชื้อรา Fusarium, ขมิ้นชัน, ขมิ้นขาว และนำขมิ้นชันและขมิ้นขาวมาสกัดด้วยสารละลายเอทานอล 95% และนำไปสารละลายไประเหย นำไปทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชวงศ์ขิงต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium โดยใช้วิธี Agar diffusion