เปรียบเทียบการกรองนำ้ของกระดาษกรองที่ทำจากรากเเละลำต้นของต้นผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรันธร ทองเชื้อ, พัชรียา พรหมเสนา, จันทิมา พบหิรัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐพร กลิ่นบรรทม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผักตบชวาจัดเป็นวัชพืชที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชพื้นเมืองและระบบนิเวศของประเทศไทย และเป็นปัญหาทางการเกษตร การชลประทาน และส่งผลต่อสุขภาพอนามัย ทำให้การควบคุมวัชพืชเป็นไปได้ยาก เนื่องจากผักตบชวามีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ขยายพันธุ์ได้เร็ว แต่ผักตบชวาก็มีความสามารถในการกรองน้ำเสียที่ปะปนอยู่ในน้ำ และมีรากที่สามารถกรองสารอินทรีย์และมีจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่บริเวณรากช่วยดูดสารเหล่านี้

ประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำเสียอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือธรรมชาติกระทำก็ตาม แต่ส่วนมากจะเป็นฝีมือของมนุษย์ที่กระทำ อีกทั้งยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นมลพิษทางน้ำ ซึ่งปัจจุบันได้มีการรณรงค์ในการช่วยกันลดปัญหามลพิษ และได้แก้ปัญหาเรื่องน้ำอีกด้วย

คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงาน เรื่องเปรียบเทียบการกรองนำ้ของกระดาษกรองที่ทำจากรากเเละลำต้นของต้นผักตบชวา( Compare the water filtration of the filter paper made from the hyacinth root and stem.)เพื่อช่วยลดปริมาณของผักตบชวาที่มีจำนวนมาก และช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์