เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อคงสรรพคุณทางยาของสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนุษเชษฐ์ พูลสวัสดิ์, ธนาธิป บรรพต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนียา อ่อยอารีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพิ่อสร้างเตาอบความร้อนที่มีความสามารถในการรักษาสรรพคุณทางยาของสมุนไพร โดนอยู่มนคอรเซ็ปราคาถุกและนำหนักเบา