เปรียบเทียบคุณภาพไบโอซีเมนต์ที่สร้างจากเปลือกไข่ไก่และเปลือกไข่เป็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิญญา ดอกพุฒ, ดลฤดี การสมทบ, สุพรรณา สุมาวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์, ภคพร บัวทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การรักษารากฟัน คือ การตัดโพรงประสาทฟัน ซึ่งเมื่อโพรงประสาทฟันถูกทำลาย พื้นที่ส่วนที่เหลือก็จะถูกทำความสะอาด กระบวนการนี้จะเป็นการปิดคลุมรากฟัน ซึ่งในปัจจุบันได้ใช้ MTA ในการรักษารากฟัน ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตMTAเพื่อใช้เองได้ จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศจึงมีราคาที่แพง ผู้พัฒนาจึงคิดนวัตกรรมจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งมีราคาที่ถูกและหาได้ง่ายตามธรรมชาติ