เครื่องกระตุ้นการงอกของรากเมล็ดพันธุ์พืชระบบโซลาร์เซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลภัสรดา วงศ์มณี, ธนินรัศมิ์ เลิศศรีมงคล, ศิรภัสสร ศิรลัมภามาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะ ไชยอ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสังเกตพฤติกรรมการปลูกพืชของเกษตรกรพบว่าก่อนที่จะทำการเพาะปลูกนั้นต้องทำการเพาะพันธุ์ต้นกล้าก่อนสำหรับใช้ในการเพาะปลูกโดยจะนำเมล็ดพันธุ์มาแช่น้ำยาเร่งรากอย่างน้อย 1 คืน แล้วหุ้มด้วยกระสอบชุบน้ำ(การบง)เพื่อให้รากเมล็ดพันธุ์งอกออกมาก่อนจึงจะนำไปเพาะปลูกหรือนำไปเพาะในถุงเพาะชำแล้วจึงนำไปปลูกต่อไป ซึ่งพวกเราสังเกตว่าเมล็ดพันธุ์พืชจะเกิดรากได้เพียง 30 - 50% ของเมล็ดพันธุ์ทั้งหมด จึงเกิดความสงสัยว่าทำไมเมล็ดพันธุ์ที่เหลือจึงไม่งอกรากและจะมีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยกระตุ้นการงอกของรากเมล็ดพันธุ์ได้บ้างจึงรวมกลุ่มกัน เพื่อศึกษาและจัดทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ขึ้นมา โดยพวกเราได้กำหนดสมมติฐานไว้ว่า เครื่องกระตุ้นการงอกของรากเมล็ดพันธุ์พืชระบบโซลาร์เซลล์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาสามารถเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์พืชได้มากกว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์แบบวิธีทั่วไป ได้วางออกแบบการทดลองไว้ 5 ตอน ได้แก ตอนที่ 1 การประดิษฐ์เครื่องกระตุ้นการงอกของรากเมล็ดพันธุ์พืชระบบโซลาร์เซลล์ ตอนที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากเครื่องกระตุ้นการงอกของรากเมล็ดพันธุ์พืชระบบโซลาร์เซลล์ที่มีต่อการงอกของรากเมล็ดพันธุ์ ตอนที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากเครื่องกระตุ้นการงอกของรากเมล็ดพันธุ์พืชระบบโซลาร์เซลล์ที่มีต่อการงอกของรากเมล็ดพันธุ์ ตอนที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบจำนวนครั้งในการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงจากเครื่องกระตุ้นการงอกของรากเมล็ดพันธุ์พืชระบบโซลาร์เซลล์ที่มีผลต่อการงอกของรากเมล็ดพันธุ์ และตอนที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าของเมล็ดพันธุ์ในระยะเวลา 1 เดือนจากเครื่องกระตุ้นการงอกของรากเมล็ดพันธุ์พืชระบบโซลาร์เซลล์กับวิธีทั่วไป

จากการทดลองสามารถสรุปผลได้ว่า เราสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์พืชหรือ ลดการสูญเสียของเมล็ดพันธุ์ด้วยการนำเมล็ดพันธุ์พืชที่ต้องการมาเพาะก่อนนำไปหว่านในแปลงหรือปลูกในกระถางโดยการนำมาแช่ในน้ำแล้วกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงจากเครื่องกระตุ้นการงอกของรากเมล็ดพันธุ์พืชระบบโซลาร์เซลล์ที่ปริมาณกระแสขนาด 6 โวลต์ เป็นเวลานาน 5 นาที จำนวน 2 ครั้ง โดยมีระยะเวลาห่างกัน 20 นาที (โดยระบบสั่งการทำงานด้วยแผงวงจรและตัวโปรแกรม Arduino)แล้วนำไปห่อด้วยผ้าชุบน้ำหรือกระสอบชุบน้ำเป็นเวลา 1 คืน(การบง) จะทำให้เมล็ดพันธุ์พืชมีเปอร์เซ็นต์การงอกเพิ่มขึ้นกว่าการใช้วิธีการทั่วไปคือ การแช่น้ำหรือการแช่น้ำยาเร่งราก สังเกตได้จากเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ถึงร้อยละ 80 และความยาวของรากและลำต้นของต้นกล้าก็จะมีปริมาณสูงกว่าวิธีการทั่วไป เมื่อนำเมล็ดพันธุ์ไปหว่านในแปลงทดลองหรือเพาะในถุงเพาะชำเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า พบว่าการเจริญเติบโตของต้นกล้าไม่แตกต่างกันคือมีการเจริญเติบโตแบบปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตหรือการเจริญเติบโตแต่อย่างใดทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธ์พืชได้เป็นอย่างดี

สรุปได้ว่า การกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องกระตุ้นการงอกของรากเมล็ดพันธุ์ที่กลุ่มพวกเราประดิษฐ์ขึ้นมาช่วยลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรได้ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กลุ่มพวกเราตั้งไว้ทุกประการ