สารสกัดฟีนอลิกจากใบพลู 9 แบบเพื่อพัฒนาเป็นยาอมเพื่อรักษาโรคจากเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนันท์ อัครพงษ์สวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องสารประกอบฟีนอลิกจากใบพลูเพื่อยับยั้งเชื้อรา Candida albicans มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Candida albicans โดยใช้สารประกอบฟีนอลิกจากใบพลู (2) เพื่อหาวิธีการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากใบพลูให้ได้ปริมาณสูงสุด (3) เพื่อหาปริมาณความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งเชื้อรา Candida albicans ได้ดีที่สุด

ในการทดลองนี้คณะผู้จัดทำได้ใช้อุปกรณ์เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ในการวัดอัตราการดูดกลืนแสงพบว่า สารสกัดฟีนอลลิกจาก และเมื่อนำสารสกัดมาหยดลงใน Paper disc แล้ววางบนจานเพาะเชื้อ แล้วนำไปบ่มในอุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง และสังเกต Clear zone รอบๆ Paper disc และวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบๆ Clear Zone

จากการทดลองพบว่า สารสกัดฟีนอลิกจากผงใบพลูแบบแห้ง ในความเข้มข้นร้อยละ 95 โดยปริมาตรมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื่อรา Candida albicans ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งวัดขนาด Clear Zone ได้ 24 มิลลิเมตร