เครื่องตรวจจับสิ่งผิดปกติบนรถอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ, ณัทกร สุขจีระเดช, อภิวิชญ์ กรกาญจนารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรชัย งานมูลเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “เครื่องตรวจจับสิ่งผิดปกติบนรถอัตโนมัติ” มีแนวคิดมาจากการที่มีข่าวเด็กเสียชีวิตจากการถูกลืมไว้บนรถโดยสารบ่อยครั้ง ทําให้ผู้จัดทําพยายามทดลองโดยใช้เครื่องมือและเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อมาแก้ไขปัญหานี้ โดยปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุของการลืมเด็กไว้บนรถคือไม่ได้ทําการเช็คชื่อและนับจํานวนของเด็กอย่างรอบคอบ ทําให้เมื่อมีเด็กค้างอยู่บนรถจึงไม่มีใครรู้กว่าจะรู้ตัวก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทัน

ในการทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนับจํานวนเด็กที่ขึ้นและลงรถได้แม่นยํากว่าการเช็คชื่อในรูปแบบเดิมๆ โดยผู้จัดทำสนใจที่จะใช้เซ็นเซอร์ RFID Card Reader ในการนับจํานวนเด็กขึ้นลงรถ และระบุตัวตนของเด็กว่าเป็นใครกําลังขึ้นหรือลงรถ โดยระบบจะทําการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังไลน์ผู้ปกครองเพื่อให้ทราบว่าเด็กขึ้นหรือลงรถเวลาใด พร้อมบอกจํานวนเด็กที่เหลืออยู่บนรถด้วย โดยที่ถ้ามีการดับเครื่องรถ, ปิดประตูทุกบานและล็อคประตูรถ ระบบจะทําการเช็คจํานวนเด็กทันทีว่าเด็กขึ้นกับลงรถเท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่เท่าแสดงว่ามีเด็กยังไม่ได้ลงรถ ระบบจะทําการแจ้งเตือนไปยังไลน์ผู้ปกครองทันทีเพื่อจะได้มาช่วยเหลือได้ทันท่วงที นอกจาก RFID Card Reader แล้วผู้จัดทํายังเพิ่มเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวบนรถและเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกดบนเบาะ

นั่ง เผื่อในกรณีที่เด็กแตะบัตรลงรถแล้วแต่ยังอยู่บนรถ เมื่อมีการดับเครื่องรถ, ปิดประตูทุกบานและล็อคประตูรถ ระบบจะตรวจการเคลื่อนไหวบนรถและตรวจจับแรงกดบนเบาะทันที ถ้าตรวจพบว่ามีการเคลื่อนไหวบนรถ หรือตรวจพบว่ามีแรงกดบนเบาะ แสดงว่ามีเด็กค้างอยู่บนรถ ระบบจะทําการแจ้งเตือนไปยังไลน์ผู้ปกครองทันที ซึ่งผู้จัดทําหวังว่าจะช่วยลดอัตราการเกิดเหตุที่ไม่คาดฝัน เช่นกรณีเด็กเสียชีวิตบนรถ ให้น้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นเลย