การยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียของเนื้อสัตว์แช่เย็น โดยใช้กระดาษเคลือบสารสกัดแทนนินจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาริสรา ศิริพันธ์, ปาณิสรา อุส่าเงี้ยว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วลีรัตน์ ืทองรักษ์, เกศรินทร์ ปัญญาศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาแบคทีเรียก่อโรคที่พบในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่เย็นที่มีจำหน่ายในท้องตลาด 2.เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดแทนนินจากพืช ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค 3.เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดแทนนินจากพืช ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคโดยใช้กระดาษต้านแบคทีเรีย และ 4.เพื่อทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดแทนนินจากพืชที่มีต่อไรแดง โครงงานนี้มีวิธีการดำเนินงาน โดยขั้นตอนที่ 1 ทำการสกัดสารแทนนินจากเปลือกกล้วยน้ำว้าดิบ และ เปลือกเงาะ โดยการใช้เอทานอล 95% เป็นตัวทำละลาย ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแบคทีเรียก่อโรคที่พบในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในท้องตลาด และ ศึกษาฤทธิ์สารสกัดแทนนิน ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาคุณภาพเนื้อสัตว์ในบรรจุภัณฑ์ที่มีกระดาษต้านแบคทีเรีย และ ทดลองโดย นำเนื้อสัตว์ชุบด้วยสารสกัดจากแทนนินโดยตรง

ผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากเปลือกเงาะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ได้ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย คือ 62.5% และ 67.5% ที่ความเข้มข้นที่ดีที่สุดคือ 50,000 ppm และ สารสกัดจากเปลือกเงาะเข้มข้น และสารสกัดจากเปลือกกล้วยน้ำว้าดิบ ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ เมื่อนำสารสกัดจากเปลือกเงาะมาพัฒนาเป็นกระดาษต้านแบคทีเรีย พบว่าสามารถยังยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยสามารถเพิ่มอายุในการเก็บรักษาได้ เมื่อนำสารสกัดไปทดสอบความเป็นพิษกับไรแดง สารสกัดจากเปลือกกล้วยน้ำว้าดิบ และเปลือกเงาะมีความเป็นพิษที่ทำให้ไรแดงมีอัตราการตายน้อยที่สุดที่ความเข้มข้น 100 ppm คือ23.33% และ 6.66% ตามลำดับ