การพัฒนาและการหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการสกัดพืชหอมในท้องถิ่นโดยใช้การสกัดด้วยสนามไฟฟ้าแรงดันสูงพัลส์และการเคลือบเม็ดแก้วพรุนด้วยวิธี heat encapsulation เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชและเชื้อรา สำหรับการเพิ่มมูลค่าการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (Mangifera indica L.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรพล วีระพรรณ์, กมลลักษณ์ โพธิการ, ญาณิศา คำสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุศรา ปาระมี, ว่าน วิริยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสกัดสารสกัดกลุ่ม Pyrethrin จากดอกดาวเรือง และสารสกัดกลุ่ม Linalool จากดอกและใบพุดซ้อน 2 วิธี ให้ได้สารสกัดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด 2. ศึกษาวิธีการเคลือบสารสกัดกลุ่ม Pyrethrin จากดอกดาวเรือง และสารสกัดกลุ่ม Linalool จากดอกและใบพุดซ้อนให้ได้ประสิทธิภาพในการเกาะเม็ดแก้วพรุนดีที่สุด 3. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัด กลุ่ม Pyrethrin จากดอกดาวเรือง และสารสกัดกลุ่ม Linalool จากดอกและใบพุดซ้อนในแต่ละความเข้มข้นในการควบคุมแมลงศัตรูพืช และต้านเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรกโนส และ 4. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดกลุ่ม Pyrethrin จากดอกดาวเรือง และสารสกัดกลุ่ม Linalool จากดอก และใบพุดซ้อนหลังเคลือบเม็ดแก้วพรุน และยาฆ่าแมลงที่เป็นสารเคมีทางการค้าในการควบคุมแมลงศัตรูพืช และต้านเชื้อราสาเหตุ โรคแอนแทรกโนส

ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของการสารสกัดกลุ่ม Iridoids จากใบพุดซ้อนด้วยวิธีการสกัดแบบสนามไฟฟ้าแรงดันสูงพัลส์และการสกัดแบบหมักเขย่า ที่ระดับความเข้มข้น 2x104 ppm สามารถยับยั้งเชื้อรา C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองได้ดีที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดจากดอกพุดซ้อนแบบหมักเขย่า ที่ระดับความเข้มข้นที่ระดับ 2.5x104 ppm และสารสกัดจากดอกพุดซ้อนด้วยวิธีการสกัดแบบสนามไฟฟ้าแรงดันสูงพัลส์ ที่ความเข้มข้นที่ระดับ 3 x104 ppm ตามลำดับ