การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายไกท้องถิ่น จังหวัดน่าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กษิดิ์เดช เสนนันตา, ชนินาถ อุปละ, นนท์ณภัทร เกียรติอมรเวช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โพธิศักดิ์ โพธิเสน, กุลธิดา อินทะอุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาเกี่ยวกับสาหร่ายไกท้องถิ่น (Microspora floccosa) 2 พื้นที่ในจังหวัดน่าน โดยนำมาสกัดด้วยตัวทำละลาย 95% เอทานอลและเฮกเซน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ E. coli, S. aureus และ B. subtilis