ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์จากดินจอมปลวกในการยับยั้งราสาเหตุโรคแอนแอนแทรคโนสในผลพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อุสรา โนทะนะ, เพียงพอ ยาวิไชย, ณัฐชา สิทธิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา อินทะอุด, ศิริวรรณ ขวัญอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคแอนแทรคโนสของผลพริกเป็นปัญหาที่พบมากในพริกหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากรา Colletotrichum sp. ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) แยกแบคทีเรียปฏิปักษ์จากบริเวณส่วนชั้นในของดินจอมปลวก 2) ศึกษาลักษณะอาการของโรค และ แยกเชื้อราสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส 3) เพื่อศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของราก่อโรคในผลพริกของแบคทีเรียปฏิปักษ์ โดยทำการแยกเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพริกโดยวิธีการTissue Transplant จากนั้นแยกแบคทีเรียจากจอมปลวกด้วยวิธีการ Pour Plate Technique และ นำโคโลนีที่ได้ไปทำให้บริสุทธิ์ด้วยการ Cross Streak ทดสอบความสามารถในการยับยั้งราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในผลพริกด้วยวิธี dual culture technique จากนั้นคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลตที่มีร้อยละของการยับยั้งสูงสุด 3 ลำดับแรกมาทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการลดการเกิดโรคแอนแทรคโนสในผลพริก โดยใช้ต้นพริกที่มีอายุประมาณ 8 สัปดาห์