การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายไกท้องถิ่น จังหวัดน่าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กษิดิ์เดช เสนนันตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โพธิศักดิ์ โพธิเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาเกี่ยวกับสาหร่ายไกท้องถิ่น (Microspora floccosa) 2 พื้นที่ในจังหวัดน่าน โดยนำมาสกัดด้วยตัวทำละลาย 95% เอทานอลและเฮกเซน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ E. coli, S. aureus และ B. subtilis ของสารสกัดหยาบดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า 1) สารสกัดหยาบจากสาหร่ายไกที่สกัดด้วยตัวทำละลาย 95% เอทานอลมีปริมาณฟีนอลิกมากกว่าสารสกัดหยาบจากสาหร่ายไกที่สกัดด้วยเฮกเซน โดยมีปริมาณ ฟีนอลิกของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายไกที่ 1 และ 2 ที่สกัดด้วย 95% เอทานอลเท่ากับ 27.10 และ 16.86 mgGAE/gDryExtract ตามลำดับ 2) สารสกัดหยาบจากสาหร่ายไกที่ 1 ที่สกัดด้วยเฮกเซนสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ E. coli ได้ดีกว่าสารสกัดหยาบจากสาหร่ายไกที่ 2 ที่ความเข้มข้น 100 ppm แต่สารสกัดหยาบจากสาหร่ายไกที่ 2 มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ S. aureus ได้ดีกว่าที่ตัวทำละลายและความเข้มข้นเดียวกัน แต่สารสกัดหยาบจากสาหร่ายไกทั้ง 2 แหล่งไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ B. subtilis ได้