การศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษดูดซับเอทิลีนจากผักตบชวาที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบและถ่านกัมมันต์ที่ช่วยในการชะลอการสุกและยืดอายุของกล้วยหอมทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุสุมา ศรีโกมุท, ปริญญาพร บุตรเมือง, นริศา พิบูลย์วัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถพล พลอยมีค่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยหอมทองเป็นผลไม้ประเภท climacteric fruit ซึ่งจะมีการผลิตเอทิลีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเก็บเกี่ยวส่งผลให้เกิดการเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและสรีรวิทยาต่าง ๆ ทำให้ผลไม้มีอัตราการสุกที่เร็วขึ้น จึงมีการศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการชะลอการสุกของกล้วยหอมทองหลากหลายวิธี คณะผู้จัดทำจึงตระหนักถึงปัญหาและมีความตั้งใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพของถ่ายกัมมันต์และขี้เถ้าแกลบในกระดาษดูดซับเอทิลีนจากผักตบชวาที่สามารถชะลอการสุกและยืดอายุของกล้วยหอมทอง