การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกสับปะรดและสารไตรเมทิลไคโตซานในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย Microcystis spp.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ ทรงไตรย์, กันติยา กัลยาณพันธ์, ณิชาภัทร รักษาชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สันติราช จอมใจ, กิตติคุณ วรวิทยกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันแหล่งน้ำต่างๆในธรรมชาติมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสาหร่าย Microcystis spp. ซึ่งเป็นสาหร่ายที่ผลิตสารพิษในแหล่งน้ำจืด ก่อให้เกิดปัญหาต่อการดำรงชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำรวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยน้ำในการอุปโภคและบริโภค

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกสับปะรดและสารไตรเมทิลไคโตซานในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย Microcystis spp.

โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง ได้แก่ การทดลองที่ 1 ศึกษาปริมาณของสารสกัดจากเปลือกสับปะรดที่เหมาะสมในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย Microcystis spp. ที่ระดับความเข้มข้น ร้อยละ 2 , 4 , 6 , 8 และ 10 การทดลองที่ 2 ศึกษาปริมาณของสารไตรเมทิลไคโตซานที่เหมาะสมในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย Microcystis spp. ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 2 , 4 , 6 , 8 และ 10 และการทดลองที่ 3 ศึกษาอัตราส่วนระหว่างสารสกัดจากเปลือกสับปะรดและสารเมทิลไคโตซานในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย Microcystis spp. ในอัตราส่วนสารสกัดจากเปลือกสับปะรดและสารไตรเมทิลไคโตซาน 1:1 , 1:2 , 1:3 , 2:1 , 3:1