เครื่องดักยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกฤษฎิ์ ชูหนู, ณฐพงศ์ ราญฎร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุงเป็นสัตว์ที่สามารถเป็นพาหะนำโรค ที่ทำให้เจ็บป่วย เกิดโรคติดต่อ หรืออาจนำไปถึงการเสียชีวิตในสัตว์หลายชนิด ทั้งยังสร้างความรำคาญต่อมนุษย์ จึงคิดหาวิธีจะกำจัดยุงที่มีประสิทธิภาพโดยมีความสะดวกในการใช้งานและการพกพา ได้ปัจจุบันนี้มีเครื่องกำจัดยุงหลายประเภทโดยทางคณะผู้จัดทำสังเกตเห็นว่าเครื่องดักยุงตามท้องตลาดนั้นมีข้อจำกัดต่างๆ เช่น ใช้ไฟฟ้า พกพาไม่สะดวก ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงประดิษฐ์เครื่องดักยุงที่สามารถพกพาได้สะดวกและใช้ได้ในทุกสถานที่โดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่