เครื่องซักผ้าพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยังกูร สักกะพลางกูร, ณฐศร ถิระพร, สิรภพ ลิ้มไกรสรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ ชูแทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย เครื่องซักผ้าถือเป็นหนึ่งในเครื่องอำนวยความสะดวกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเครื่องซักผ้าโดยทั่วไปจะมีราคาแพง ใช้น้ำและพลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก พกพาไม่สะดวก ผู้จัดทำจึงคิดค้นเครื่องซักผ้าแบบพกพาราคาที่ถูก ประหยัดน้ำและไฟฟ้าโดยใช้พลังงานกลจากมนุษย์ พกพาไปได้ทุกที่เพราะมีขนาดที่เล็กและเป็นกลไกอย่างง่าย เป็นอีกตัวเลือกสำหรับผู้คนที่ต้องอยู่หอพักและผู้คนที่มีพื้นที่อาศัยอย่างจำกัด