เครื่องตกแต่งทางปาล์มพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เชษฐชัย เกียรติชัยประสพ, กฤตบุณย์ จึงจงจิตต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น มีการทำสวนปาล์มเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกษตรเหล่านี้ มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่องของความต้องการรายได้จากการขายปาล์ม จึงเป็นการบังคับให้เกษตรกรจำเป็นต้องทำการเก็บเกี่ยวก่อนเวลา เพื่อให้ได้รายได้ตามที่คาดหวัง หนึ่งในวิธีที่นิยมมากที่สุด ก็คือการแต่งทางปาล์ม โดยการตกแต่งทางปาล์มนั้น เป็นการตัดใบที่อยู่ด้านล่างออก เพื่อลดปริมาณการใช้สารอาหารของใบที่ไม่ได้สังเคราะห์แสง แต่การตกแต่งทางปาล์มนั้น ค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน และใช้แรงเยอะพอสมควร จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตกแต่งทางปาล์มในสวนปาล์มขนาดใหญ่ ทางผู้จัดทำจึงเห็นควรที่จะหาอุปกรณ์ที่จะสามารถลดเวลา และผ่อนแรงของเกษตรกรได้ โดยใช้ต้นทุนที่น้อยด้วยเช่นกัน นั้นคืออุปกรณ์ตกแต่งทางปาล์มพลังงานแสงอาทิตย์