ผลของออกซินจากถั่วงอกและไคโตซานต่อการเกิดรากของข้าวพันธุ์สันป่าตอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จินต์จุฑา โปร่งใจ, จิลมิกา อินต๊ะแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา คำจีนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาผลของออกซินจากถั่วงอกและไคโตซานต่อการเกิดรากของข้าวพันธุ์สันป่าตองที่มีอัตราส่วนออกซินจากถั่วงอกและไคโตซานที่ 1:1, 2:1 และ1:2 โดยเปรียบเทียบกับชุดควบคุมและสารเร่งรากทางการค้า NAA