ผลของสารเคลือบผิวคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกกล้วยต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผลกล้วยหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บวรภัค กันจินะ, ชุติกาญจน์ พงศ์ศิริวาณิชย์, มนทนี จามรเนียม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สังเคราะห์ CMC จากเปลือกกล้วยน้ำว้า แล้วนำมาพัฒนาเป็นสารเคลือบผิว เพื่อช่วยยืดอายุในการเก็บรักษาผลของกล้วยหอม ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีปริมาณการส่งออกสูง