ตู้ปลูกผักอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรพล ฝั้นนา, ธ​นกร​ ธรรมบุตร, ธนกฤต ธรรมบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบปลูกพืชในที่แคบโดยใช้แสงแดดเทียมเป็นระบบจำลองการปลูกพืช