การสกัดผงเพกตินจากเมือกของกระเจี๊ยบเขียวในอุตสาหกรรมอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รังสิมา พากุล, กนกพร พรรณปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสกัดสารเพคตินจากเมือกกระเจี๊ยบเขียวด้วยกรดซัลฟิวริกที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสในเวลาที่ต่างกันเพื่อหาความเหมาะสม